Harjoitteluni Mahistuessa

Olen saanut tehdä Mahistuessa Helsingin yliopiston yleisen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmaan kuuluvan korkeakouluharjoittelun. Harjoitteluuni on sisältynyt ammatillisen tukihenkilötyön lisäksi perhetyön kentälle sijoittuvan vaikuttavuuden arvioinnin prosessin saattaminen alkuun.

Vaikuttavuuden arvioinnissa pyritään tuomaan näkyviin palvelujen aikaansaamia tuloksia: työn vaikuttavuutta. Perhetyön vaikuttavuuden arviointia tarkasteltaessa yksilöllisten tarpeiden huomioiminen nousee keskiöön, sillä työskentelyä ohjaa sosiaalityöntekijän laatima palveluntarpeen arvio ja sosiaalityön suunnitelma sekä perhetyön tavoitteet. Vaikuttavuuden arvioinnissa ollaan kiinnostuneita kohdistamaan tarkastelua tulosten lisäksi toimintaan: mikä vaikuttaa mihinkin, miten, milloin ja millä edellytyksillä. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa voisi tiivistetysti todeta olevan kyse siitä, miten paljon ja kuinka kestävästi jokin toiminta parantaa yhteiskuntaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan vaikuttavuuden arvioissa on puolestaan keskeistä huomioida yksilöllinen asiakaskokemus sekä tuen vaikuttavuus yksilöiden ja perheiden tilanteeseen. Vaikuttavuuden arvioinnissa huomio kohdistuu sinne, ettei hyvän tekeminen yksin riitä, vaan on tiedettävä mikä auttaa parhaiten ja mikä on tehokkainta.

Näkökulmia vaikuttavuuden arviointiin on useita ja olen harjoittelussani tarkastellut näistä sopivaa toteuttamistapaa Mahistuessa. Huomasin prosessin myötä, että keskeistä on huomioida vaikuttavuuden arvioinnissa yksityiselle sosiaalipalvelualalle tyypilliseen tapaan yksilöllinen kokemus ja perhetyölle asetetut tavoitteet, sekä arvioida työskentelyn toteutumista näiden kautta. Vaikuttavuuden arviointi sisältyy Mahistuessa osaksi omavalvontasuunnitelmaa ja laatutarkkailua, mikä on sosiaalialalla tärkeää.

Omasta näkökulmastani prosessin aloittaminen ja vaikuttavuuden arviointiin perehtyminen on ollut todella mielenkiintoista ja opettavaista. Kirjallisen tarkastelun lisäksi mielekästä konkretiaa työhön on tuonut myös muutamilla perhetyön käynneillä mukana oleminen. Kokonaisuutena pidän harjoitteluani positiivisena kokemuksena: Mahistuessa on ollut hieno ilmapiiri työskennellä ja päästä oppimaan uusia sosiaalialan näkökulmia ja toimintamuotoja, joista on varmasti paljon hyötyä myös kasvatustieteilijäksi valmistuvalle.

Kiitän mahdollisuudestani toteuttaa harjoittelu Mahistuessa! 🙂

-Louna Peura