Palvelumme

Perhetyö

Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista perheen kotona ja arkiympäristössä tehtävää muutostyötä, jonka avulla tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Keskeistä perhetyössä on voimavarakeskeinen työskentely, verkostoyhteistyö ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Perhetyöntekijä tukee ja ohjaa vanhempia lastenhoidossa, kasvatuksessa sekä turvallisen ja lapsen ikätasoista kasvua ja kehitystä tukevan arjen rakentamisessa ja edistää perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymistä.

Perhetyöntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015) ja laaja työkokemus alalta sekä täydennyskoulutusta.   Perhetyöntekijöillä on osaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamisesta sekä vanhemmuuden tukemisesta. Perhetyöntekijät käyttävät työssään toiminnallisia menetelmiä ja omaavat kuntouttavan työotteen taidot.  Perhetyöntekijät hallitsevat neuropsykiatrisen valmentajan taitoja.  Perhetyötä tarjotaan sekä lastensuojeluun että perhesosiaalityöhön.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

- Nimi

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat  intensiviistä ja pidempikestoista kuntouttavaa tukea kotona. Avoperhekuntoutus tapahtuu perheen arkiympäristössä. Työskentely on tiivistä ja sen toteuttaa yhdessä asiakkaan ja hänen verkoston kanssa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tuen tavoitteena on edistää ja tukea lapsen ja nuoren myönteistä kehitystä. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen ja nuoren arjessa tapahtuvaa voimavarakeskeistä tukemista ja ohjaamista, jossa korostuu ratkaisukeskeisyys ja toiminnallisuus.  Ammatillinen tukihenkilötoiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan vuorovaikutukseen.  Työskentelyä toteutetaan lapsen ja nuoren lähi- ja viranomaisverkoston kanssa.  

Ammatillisella tukihenkilöllä on vähintään sosiaali-, terveys-, nuoriso tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015), täydennyskoulutusta ja monipuolinen työkokemus alalta.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatristen häiriöiden piiriin voidaan laskea kuuluviksi psykiatriset häiriöt, joiden taustalla on keskeisesti neurobiologisia tekijöitä.  Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mm. vahvistaa psykososiaalisia taitoja, tukee arjen ja elämänhallinnan haasteissa sekä edistää itsenäistymistä ja tavoitteellisen arjen rakentumista.   Neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten parissa, joilla on mm. ADHD/ADD, Aspergerin- ja Tourette -oireyhtymä sekä erilaisia oman toiminnan ohjauksen, oppimisen ja elämänhallinnan haasteita.  Neuropsykiatriselta valmentajalta edellytetään terveysalan, sosiaalialan tai kasvatusalan perustutkintoa.  Valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja)  eivät ole suojattuja ammattinimikkeitä.  Neuropsykiatrisen valmentajat hallitsevat toiminnallisia käytännön keinoja, joiden myötä he tukevat, ohjaavat ja valmentavat neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä.

Psykoterapia ja vanhempainohjaus

Ryhmäpsykoterapia (Kela)
Ihminen kuuluu läpi elämänsä erilaisiin ryhmiin.  Ryhmässä tulee näkyväksi se, että jokainen vaikuttaa vastavuoroisesti toiseen. Psykoterapiaryhmässä vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen. Ryhmäpsykoterapiassa voi turvallisessa vuorovaikutussuhteessa tutkia omia tunnekokemuksiaan ja niiden taustalla vaikuttavia tiedostamattomia puolia yhdessä muiden kanssa.

Kelan psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi terapeutilla tulee olla koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän asiakkaalle antaa.

Vanhempainohjaus  (Kela)
Vanhempainohjaus on tärkeä osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa.  Lapsen tai nuoren käydessä esim. omassa yksilöpsykoterapiassa voidaan vanhemmat ottaa mukaan hoitoprosessiin vanhempainohjauksen myötä. Vanhempainohjauksessa on mahdollista pohtia oman lapsen tai nuoren yksilöllistä tilannetta sekä saada tukea, neuvontaa ja tietoa.  Vanhempainohjauksen tavoitteena on edistää vanhempien ymmärrystä lapsensa käyttäytymisestä ja haasteista sekä tukea vanhempia  vahvistamaan suhdettaan lapseen ja löytämään uusia toimivampia keinoja  arkeen ja kasvatukseen.  Vanhempainohjauksessa tuetaan myös vanhemman omaa jaksamista.

IPT-psykoterapia (interpersoonallinen psykoterapia)
Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) on lyhytterapeuttinen menetelmä masennuksen hoitoon. Interpersoonallisen psykoterapian lähtökohtana on masennuksen ja viimeaikaisten elämäntapahtumien välisen yhteyden tarkastelu vuorovaikutuksessa. 

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa ohjaaja tukee koiran kanssa työparina yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan yksilö- tai ryhmätoiminnan keinoin. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan kohderyhmät ja toimintaympäristöt ovat vaihtelevat. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja ja koira toimivat lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten parissa mm. perhe- ja sosiaalipalveluissa, kouluympäristössä sekä mielenterveyspalveluissa.

Koulutus, konsultaatio

Koulutuspalvelut tarjoavat yksilöllisiä sosiaalialan koulutuksia.

Koulutuskokonaisuudet suunnitellaan organisaation tarpeiden mukaisesti.

Konsultaatiopalveluita voivat hyödyntää julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan mm. työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa voidaan pohtia yhdessä muiden kanssa työhön liittyviä ajatuksia ja tunteita.  Vuorovaikutuksessa voidaan tehdä uusia oivalluksia ja löytää uusia ratkaisuja.