Mahistuen harrastusryhmissä on ilo harrastaa!


Jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus harrastamiseen ja osallisuuteen turvallisessa ilmapiirissä, osaavien ohjaajien tuella. Harrastusryhmiin osallistuvat lapset omaavat omat vahvuutensa ja yksilölliset tapansa toimia. Harrastusryhmissä huomioidaan kaikki omia erityispiirteitä omaavat lapset yksilöllisesti.  Kaikkien kohdalla on yhtä tärkeää, että harrastustoiminta on saavutettavaa, turvallista sekä tietenkin mielekästä. Tällaisen toiminnan avulla lasten toimijuus, itseluottamus sekä kokemus osallisuudesta ryhmään kuulumisen myötä, voivat vahvistua myös ryhmän ulkopuolisessa elämässä.


Osallistavalla, kohtaavalla ja laadukkaalla harrastutoiminnalla pyritään lisäämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. On erittäin tärkeää, että kaikki lapset tulevat kuulluiksi, nähdyiksi ja kohdatuiksi omina itsenään. Harrastustoiminnassa panostetaankin ryhmäytymiseen, jotta kaikilla olisi turvallinen sekä hyvä olla osallisina ryhmässä. Lasten kanssa käydään läpi yhteiset säännöt sekä kerrotaan turvallisemman tilan periaattein, että kaikki ovat tervetulleita omina itsenään. Ryhmissä toimitaan joustavasti ottaen huomioon lasten erityispiirteet ja ominaisuudet. Toimintaan voi osallistua omalla tahdilla, esimerkiksi ensin voi seurata vieressä ja osallistua sitten, kun se tuntuu itsestä oikealta.


Stressi- ja kuormittuvuustasot voivat olla lapsilla hyvin erilaiset. Harrastustoiminnassa ennakoinilla sekä suunnitelmallisuudella mahdollistetaan se, ettei kenenkään lapsen tarvitse murehtia tai huolehtia, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kommunikointiin sekä selkeään ohjeistukseen panostetaan, jottei kukaan jäisi syrjään, vaan kaikki pääsisivät mukaan toimintaan. Harrastustoiminnassa huolehditaan myös, että aistiärsykkeiden tulvassa on tarjolla rauhallinen paikka vetäytymiseen ja rauhoittumiseen ohjaajan valvonnassa.  Äänen voimakkuus pyritään pitämään aina miellyttävänä, jotta kukaan ei kuormitu liikaa toiminnassa.  Leikillisyys ja monipuoliset toiminnalliset menetelmät mahdollistavat luovuudesta iloitsemista. 


Kaikkien lasten on tärkeää tuntea itsensä joukkoon kuuluviksi, osaaviksi, pystyviksi sekä tuntea, että heillä ja heidän panostuksellaan on väliä. Harrastusryhmissä lapset osallistuvatkin toiminnan  suunnitteluun ja pystyvät näin vaikuttamaan myös toiminnan mielekkyyteen. Pienryhmissä toimiminen sekä suunnittelu vahvistavat sosiaalisia taitoja ja lisäävät rohkeutta näkyä omana, aitona itsenään. Mahistuki onkin saanut runsaasti positiivista palautetta harrastusryhmiin osallistuvilta. 


 

 Eeva-Liisa Hjelt (Kasvatustieteiden kandidaatti, lyhytterapeutti)

 Harrastusryhmäkoordinaattori

Jouluasetelma